stinky squid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stinky squid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stinky squid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stinky squid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stinky squid

    a stinkhorn of genus Pseudocolus; the fruiting body first resembles a small puffball that soon splits open to form a stalk with tapering arms that arch and taper to a common point

    Synonyms: Pseudocolus fusiformis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).