stinking goosefoot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stinking goosefoot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stinking goosefoot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stinking goosefoot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stinking goosefoot

    European goosefoot with strong-scented foliage; adventive in eastern North America

    Synonyms: Chenopodium vulvaria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).