stinking rust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stinking rust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stinking rust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stinking rust.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stinking rust

    * kinh tế

    bệnh than hôi thối