stinking bean trefoil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stinking bean trefoil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stinking bean trefoil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stinking bean trefoil.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stinking bean trefoil

    Similar:

    bean trefoil: shrub with trifoliate leaves and yellow flowers followed by backward curving seed pods; leaves foetid when crushed

    Synonyms: Anagyris foetida

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).