stinking nightshade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stinking nightshade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stinking nightshade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stinking nightshade.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stinking nightshade

    Similar:

    henbane: poisonous fetid Old World herb having sticky hairy leaves and yellow-brown flowers; yields hyoscyamine and scopolamine

    Synonyms: black henbane, Hyoscyamus niger

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).