raw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raw.

Từ điển Anh Việt

 • raw

  /rɔ:/

  * tính từ

  sống (chưa nấu chín)

  raw meat: thịt sống

  thô, chưa tinh chế, còn nguyên chất, sống

  raw sugar: đường thô

  raw silk: tơ sống

  raw marterial: nguyên liệu

  non nớt, chưa có kinh nghiệm, mới vào nghề

  a raw workman: một người thợ mới vào nghề

  raw recruits: tân binh

  a raw hand: người non nớt chưa có kinh nghiệm

  trầy da chảy máu, đau buốt (vết thương)

  không viền

  a raw edge of cloth: mép vải không viền

  ấm và lạnh; rét căm căm

  raw weather: thời tiết ấm và lạnh

  raw wind: gió rét căm căm

  không gọt giũa, sống sượng

  raw colours: màu sống sượng

  không công bằng; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bất lương, bất chính

  a raw deal: cách đối xử không công bằng; ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng)) việc làm bất chính, sự thông đồng bất chính

  to pull a raw one

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nói chuyện tục tĩu, nói chuyện nhảm

  raw head and bloody bone

  ông ba bị, ông ngáo ộp

  * danh từ

  cái chưa được gọt giũa, cái còn để nguyên chất

  chỗ trầy da chảy máu, vết thương đau buốt

  to touch somebody on the raw: (nghĩa bóng) chạm nọc ai, chạm tự ái của ai, làm động lòng ai

  * ngoại động từ

  làm trầy da, làm trầy da chảy máu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • raw

  * kinh tế

  đường thô

  nguyên liệu

  thô

  * kỹ thuật

  chưa nung

  chưa trộn

  chưa xử lý

  nguyên

  nguyên chất

  nhám

  sống

  hóa học & vật liệu:

  chưa chế biến

  thô (nguyên liệu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • raw

  informal terms for nakedness

  in the raw

  in the altogether

  in his birthday suit

  Synonyms: altogether, birthday suit

  having the surface exposed and painful

  a raw wound

  not treated with heat to prepare it for eating

  Antonyms: cooked

  not processed or refined

  raw sewage

  brutally unfair or harsh

  received raw treatment from his friends

  a raw deal

  untempered and unrefined

  raw talent

  raw beauty

  used of wood and furniture

  raw wood

  Synonyms: unsanded

  lacking training or experience

  the new men were eager to fight

  raw recruits

  Synonyms: new

  Similar:

  natural: (used especially of commodities) being unprocessed or manufactured using only simple or minimal processes

  natural yogurt

  natural produce

  raw wool

  raw sugar

  bales of rude cotton

  Synonyms: rude

  naked: devoid of elaboration or diminution or concealment; bare and pure

  naked ambition

  raw fury

  you may kill someone someday with your raw power

  crude: not processed or subjected to analysis

  raw data

  the raw cost of production

  only the crude vital statistics

  sensitive: hurting

  the tender spot on his jaw

  Synonyms: sore, tender

  bleak: unpleasantly cold and damp

  bleak winds of the North Atlantic

  Synonyms: cutting

  bare-assed: (used informally) completely unclothed

  Synonyms: bare-ass, in the altogether, in the buff, in the raw, peeled, naked as a jaybird, stark naked