tender nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tender nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tender giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tender.

Từ điển Anh Việt

 • tender

  /'tendə/

  * tính từ

  mềm

  tender meat: thịt mềm

  non

  tender grass: cỏ non

  to be of tender age: còn non trẻ

  dịu, phơn phớt

  tender green: màu lục dịu

  mỏng mảnh, mảnh dẻ, yếu ớt

  nhạy cảm, dễ cảm, dễ xúc động

  a tender heart: trái tim dễ xúc động, tấm lòng nhạy cảm

  dịu dàng, êm ái, mềm mỏng, dễ thương, dễ thương, âu yếm

  a tender mother: bà mẹ dịu dàng

  tế nhị, tinh vị, khó xử, khó nghĩ

  a tender subject (question): một vấn đề tế nhị

  a tender place (spot): điểm dễ làm chạm lòng

  kỹ lưỡng, cẩn thận, thận trọng, giữ gìn; rụt rè, câu nệ

  very tender of one's honour: rất thận trọng giữ gìn danh dự

  * danh từ

  người trôn nom, người chăn, người giữ

  toa than, toa nước (xe lửa)

  (hàng hải) tàu liên lạc, xuống tiếp liệu

  sự đề nghị, sự mời, sự yêu cầu

  sự bỏ thầu

  * ngoại động từ

  đề nghị, mời, yêu cầu, xin

  to tender one's service: đề nghị xin được phục vụ

  to tender one's resignation: đưa đơn xin từ chức

  (pháp lý) bắt thề, bắt tuyên thệ

  to tender an oath to someone: bắt người nào thề

  bỏ thầu

  to tender money: bỏ thầu tiền mặt

  * nội động từ

  bỏ thầu

  to tender for the construction of a bridge: bỏ thầu xây dựng một cái cầu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tender

  * kinh tế

  bỏ thầu

  đấu thầu

  đề nghị

  đệ trình

  đề xuất

  dung cấp, bỏ thầu, đấu thầu

  mời thầu

  phương tiện thanh toán

  sự bỏ thầu

  sự cung cấp

  sự đề suất

  sự đề xuất

  sự gọi thầu

  sự gọi thầu, mời thầu

  tàu cung ứng

  tàu liên lạc

  tàu nhỏ bốc dỡ hàng (từ tàu lớn)

  tàu phụ thuộc

  tàu tiếp liệu

  vật cung cấp

  ttck:

  giá đệm, bỏ thầu, giao, tiền theo pháp luật (tiền hợp pháp)

  * kỹ thuật

  đấu thầu

  định giá

  dự toán

  giấy nhận thầu

  gọi thầu

  sự đấu thầu

  tàu cung ứng

  tàu hỗ trợ

  thợ máy

  xây dựng:

  bảng dự toán, bỏ thầu

  cơ khí & công trình:

  ống vặn căng

  giao thông & vận tải:

  tàu tiếp tế

  toa than nước

  điện:

  việc báo giá thầu

  việc đấu thầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tender

  something that can be used as an official medium of payment

  Synonyms: legal tender, stamp

  car attached to a locomotive to carry fuel and water

  a boat for communication between ship and shore

  Synonyms: ship's boat, pinnace, cutter

  ship that usually provides supplies to other ships

  Synonyms: supply ship

  offer or present for acceptance

  make a tender of; in legal settlements

  make tender or more tender as by marinating, pounding, or applying a tenderizer

  tenderize meat

  Synonyms: tenderize, tenderise

  given to sympathy or gentleness or sentimentality

  a tender heart

  a tender smile

  tender loving care

  tender memories

  a tender mother

  Antonyms: tough

  young and immature

  at a tender age

  easy to cut or chew

  tender beef

  Antonyms: tough

  physically untoughened

  tender feet

  Synonyms: untoughened

  Antonyms: tough

  (of plants) not hardy; easily killed by adverse growing condition

  tender green shoots

  Similar:

  attendant: someone who waits on or tends to or attends to the needs of another

  Synonyms: attender

  bid: a formal proposal to buy at a specified price

  offer: propose a payment

  The Swiss dealer offered $2 million for the painting

  Synonyms: bid

  sensitive: hurting

  the tender spot on his jaw

  Synonyms: sore, raw

  affectionate: having or displaying warmth or affection

  affectionate children

  a fond embrace

  fond of his nephew

  a tender glance

  a warm embrace

  Synonyms: fond, lovesome, warm

  crank: (used of boats) inclined to heel over easily under sail

  Synonyms: cranky, tippy