bid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bid.

Từ điển Anh Việt

 • bid

  /bid/

  * danh từ

  sự đặt giá, sự trả giá (trong một cuộc bán đấu giá)

  sự bỏ thầu

  (thông tục) sự mời

  sự xướng bài (bài brit)

  to make a bid for

  tìm cách để đạt được, cố gắng để được

  * (bất qui tắc) động từ bad, bade, bid; bidden, bid

  đặt giá

  he bids 300d for the bicycle: anh ấy đặt giá cái xe đạp 300 đồng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thầu

  the firm decided to bid on the new bridge: công ty ấy quyết định thầu làm cái cầu mới

  mời chào

  a bidden guest: người khách được mời đến

  to bid someone good-bye (farewell): chào tạm biệt ai

  to bid welcome: chào mừng

  công bố

  to bid the banns: công bố hôn nhân ở nhà thờ

  xướng bài (bài brit)

  (văn học), (thơ ca); (từ cổ,nghĩa cổ) bảo, ra lệnh, truyền lệnh

  bid him come in: bảo nó vào

  to bid against (up, in)

  trả hơn tiền; tăng giá

  to bid fair

  hứa hẹn; có triển vọng

  our plan bids fair to succeed: kế hoạch của chúng nó có triển vọng thành công

 • bid

  (Tech) yêu cầu quyền phát tin [NB]

 • Bid

  (Econ) Đấu thầu.

  + Một đề nghị trả mà một cá nhân hay tổ chức đưa ra để sở hữu hoăc kiểm soát tài sản, các đầu vào, hàng hoá hay dịch vụ.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bid

  * kinh tế

  bỏ thầu

  đặt giá

  đấu giá

  giá đưa ra

  giá hỏi mua

  giá trả (đấu giá, đấu thầu)

  kêu giá

  sự đấu thầu

  sự gọi thầu

  sự ra giá

  * kỹ thuật

  đấu thầu

  giấy nhận thầu

  sự đề nghị

  sự gọi thầu

  hóa học & vật liệu:

  đặt giá

  xây dựng:

  đấu giá

  thầu

  cơ khí & công trình:

  sự bỏ thầu

  toán & tin:

  yêu cầu quyền truyền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bid

  an attempt to get something

  they made a futile play for power

  he made a bid to gain attention

  Synonyms: play

  a formal proposal to buy at a specified price

  Synonyms: tender

  (bridge) the number of tricks a bridge player is willing to contract to make

  Synonyms: bidding

  ask for or request earnestly

  The prophet bid all people to become good persons

  Synonyms: beseech, entreat, adjure, press, conjure

  make a demand, as for a card or a suit or a show of hands

  He called his trump

  Synonyms: call

  make a serious effort to attain something

  His campaign bid for the attention of the poor population

  Similar:

  command: an authoritative direction or instruction to do something

  Synonyms: bidding, dictation

  offer: propose a payment

  The Swiss dealer offered $2 million for the painting

  Synonyms: tender

  wish: invoke upon

  wish you a nice evening

  bid farewell

  invite: ask someone in a friendly way to do something