bidding up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bidding up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bidding up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bidding up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bidding up

    * kinh tế

    nâng giá hỏi mua