bidding procedure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bidding procedure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bidding procedure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bidding procedure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bidding procedure

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thủ tục gọi thầu