bidding document nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bidding document nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bidding document giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bidding document.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bidding document

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    văn kiện đấu thầu