bidding block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bidding block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bidding block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bidding block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bidding block

    * kinh tế

    nơi bán đấu giá