bidding requirements nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bidding requirements nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bidding requirements giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bidding requirements.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bidding requirements

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    các yêu cầu đấu thầu