bidding documents nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bidding documents nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bidding documents giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bidding documents.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bidding documents

  * kinh tế

  tài liệu đấu thầu

  * kỹ thuật

  điều kiện đấu thầu

  hồ sơ đấu thầu

  xây dựng:

  giấy tờ để gọi thầu

  hồ sơ để gọi thầu

  quảng cáo để gọi thầu

  tài liệu đấu thầu