bidding contest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bidding contest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bidding contest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bidding contest.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bidding contest

    a series of competing bids

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).