bidding invitation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bidding invitation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bidding invitation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bidding invitation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bidding invitation

    * kinh tế

    mời thầu