adjure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjure.

Từ điển Anh Việt

 • adjure

  /ə'dʤuə/

  * ngoại động từ

  bắt thề, bắt tuyên thệ

  khẩn nài, van nài

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adjure

  command solemnly

  Similar:

  bid: ask for or request earnestly

  The prophet bid all people to become good persons

  Synonyms: beseech, entreat, press, conjure