bid quotation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bid quotation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bid quotation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bid quotation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bid quotation

    * kinh tế

    giá mua