command nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

command nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm command giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của command.

Từ điển Anh Việt

 • command

  /kə'mɑ:nd/

  * danh từ

  lệnh, mệnh lệnh

  to give a command: ra mệnh lệnh

  quyền chỉ huy, quyền điều khiển

  sự làm chủ

  the command of the sea: sự làm chủ trên mặt biển

  sự kiềm chế, sự nén

  command of one's emotion: sự nén xúc động

  command over oneself: sự tự chủ

  sự tinh thông, sự thành thạo

  to have a great command of a language: thông thạo một thứ tiếng

  đội quân (dưới quyền chỉ huy của một sĩ quan)

  bộ tư lệnh

  the Higher Command; the Supreme Command: bộ tư lệnh tối cao

  at command

  sẵn sàng để tuỳ ý sử dụng

  at the word of command

  khi mệnh lệnh được ban ra

  command night

  tối biểu diễn do lệnh của vua

  command performance: buổi biểu diễn do lệnh của vua

  in command of

  điều khiển, chỉ huy

  under the command of

  dưới quyền chỉ huy của

  to take command of

  nắm quyền chỉ huy

  * ngoại động từ

  ra lệnh, hạ lệnh

  the officer commanded his men to fire: viên sĩ quan hạ lệnh cho quân mình bắn

  chỉ huy, điều khiển

  to command a regiment: chỉ huy trung đoàn

  chế ngự, kiềm chế, nén

  to command oneself: tự kiềm chế, tự chủ

  to command one's temper: nén giận

  sẵn, có sẵn (để sử dụng)

  to command a vast sum of money: có sẵn một món tiền lớn

  đủ tư cách để, đáng được; bắt phải, khiến phải

  he commanded our sympathy: anh ta đáng được chúng ta đồng tình

  to command respect: khiến phải kính trọng

  bao quát

  the hill commands the plain below: quả đồi bao quát cánh đồng phía dưới

  * nội động từ

  ra lệnh, hạ lệnh

  chỉ huy, điều khiển

 • command

  (Tech) lệnh, mệnh/hiệu lệnh; lệnh máy

 • command

  (điều khiển học) lệnh // lệnh, điều khiển

  control c. lệnh điều khiển

  stereotyped c. lệnh tiêu chuẩn

  transfer c. lệnh truyền

  unnumbered c. lệnh không đánh số

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • command

  an authoritative direction or instruction to do something

  Synonyms: bid, bidding, dictation

  a military unit or region under the control of a single officer

  the power or authority to command

  an admiral in command

  availability for use

  the materials at the command of the potters grew

  a position of highest authority

  the corporation has just undergone a change in command

  great skillfulness and knowledge of some subject or activity

  a good command of French

  Synonyms: control, mastery

  be in command of

  The general commanded a huge army

  make someone do something

  Synonyms: require

  demand as one's due

  This speaker commands a high fee

  The author commands a fair hearing from his readers

  Similar:

  instruction: (computer science) a line of code written as part of a computer program

  Synonyms: statement, program line

  dominate: look down on

  The villa dominates the town

  Synonyms: overlook, overtop

  control: exercise authoritative control or power over

  control the budget

  Command the military forces