command character nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

command character nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm command character giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của command character.

Từ điển Anh Việt

  • command character

    (Tech) ký tự lệnh