tender invitation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tender invitation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tender invitation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tender invitation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tender invitation

    * kinh tế

    sự gọi thầu