sensitive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sensitive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sensitive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sensitive.

Từ điển Anh Việt

 • sensitive

  /'sensitiv/

  * tính từ

  có cảm giác; (thuộc) cảm giác

  dễ cảm, dễ cảm động, dễ cảm xúc; nhạy cảm

  sensitive to cold: dễ bị lạnh, yếu chịu lạnh

  nhạy

  sensitive scales: cân nhạy

  sensitive paper: giấy (ảnh) bắt nhạy

  a sensitive ear: tai thính

  sensitive market: thị trường dễ lên xuống bất thường

  * danh từ

  người dễ bị thôi miên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sensitive

  * kinh tế

  dễ cảm ứng

  nhạy cảm

  * kỹ thuật

  chính xác

  nhạy

  nhạy cảm

  toán & tin:

  có cảm giác

  có phân biệt

  cơ khí & công trình:

  được chạy dao bằng tay (máy công cụ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sensitive

  responsive to physical stimuli

  a mimosa's leaves are sensitive to touch

  a sensitive voltmeter

  sensitive skin

  sensitive to light

  Antonyms: insensitive

  being susceptible to the attitudes, feelings, or circumstances of others

  sensitive to the local community and its needs

  Antonyms: insensitive

  hurting

  the tender spot on his jaw

  Synonyms: sore, raw, tender

  of or pertaining to classified information or matters affecting national security

  Similar:

  medium: someone who serves as an intermediary between the living and the dead

  he consulted several mediums

  Synonyms: spiritualist

  sensible: able to feel or perceive

  even amoeba are sensible creatures

  the more sensible parts of the skin

  Antonyms: insensible