sensitive drill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sensitive drill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sensitive drill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sensitive drill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sensitive drill

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy khoan chính xác

    máy khoan nhanh