sensitive gang drill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sensitive gang drill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sensitive gang drill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sensitive gang drill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sensitive gang drill

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy khoan chính xác liên tiếp