sensitive analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sensitive analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sensitive analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sensitive analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sensitive analysis

    * kinh tế

    phân tích mức độ nhạy cảm