sensitive to change in weather nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sensitive to change in weather nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sensitive to change in weather giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sensitive to change in weather.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sensitive to change in weather

    * kỹ thuật

    y học:

    nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết