sensitive film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sensitive film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sensitive film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sensitive film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sensitive film

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phim bắt sáng

    phim nhạy, màng nhạy