sensitive product nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sensitive product nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sensitive product giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sensitive product.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sensitive product

    * kinh tế

    hàng cạnh tranh