sensitive to friction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sensitive to friction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sensitive to friction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sensitive to friction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sensitive to friction

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nhạy cảm với ma sát