sensitive fuse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sensitive fuse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sensitive fuse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sensitive fuse.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sensitive fuse

    * kỹ thuật

    kíp nhạy