sensitive altimeter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sensitive altimeter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sensitive altimeter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sensitive altimeter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sensitive altimeter

    * kỹ thuật

    dụng cụ đo cao độ có độ nhạy cảm lớn