sensitive information nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sensitive information nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sensitive information giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sensitive information.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sensitive information

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thông tin nhạy