raw oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raw oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raw oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raw oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • raw oil

    * kinh tế

    dầu thô