raw beauty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raw beauty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raw beauty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raw beauty.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • raw beauty

    beauty that is stark and powerfully impressive

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).