raw sugar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raw sugar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raw sugar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raw sugar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • raw sugar

    * kinh tế

    đường chưa tinh chế

    đường thô