consummate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

consummate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm consummate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của consummate.

Từ điển Anh Việt

 • consummate

  /kən'sʌmit/

  * tính từ

  tài, giỏi, hoàn toàn, hoàn bị, tột bực, tuyệt vời

  consummate skill: sự khéo léo tột bực

  to be a consummate matter (mistress) of one's craft: thạo nghề, tinh thông nghề của mình

  quá đỗi, quá chừng, quá xá

  consummate liar: người nói láo quá chừng

  a consummate ass: thằng đại ngu

  * ngoại động từ

  làm xong, hoàn thành, làm trọn

  to consummate a marriage

  đã qua đêm tân hôn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • consummate

  fulfill sexually

  consummate a marriage

  make perfect; bring to perfection

  having or revealing supreme mastery or skill

  a consummate artist

  consummate skill

  a masterful speaker

  masterful technique

  a masterly performance of the sonata

  a virtuoso performance

  Synonyms: masterful, masterly, virtuoso

  Similar:

  complete: perfect and complete in every respect; having all necessary qualities

  a complete gentleman

  consummate happiness

  a consummate performance

  arrant: without qualification; used informally as (often pejorative) intensifiers

  an arrant fool

  a complete coward

  a consummate fool

  a double-dyed villain

  gross negligence

  a perfect idiot

  pure folly

  what a sodding mess

  stark staring mad

  a thoroughgoing villain

  utter nonsense

  the unadulterated truth

  Synonyms: complete, double-dyed, everlasting, gross, perfect, pure, sodding, stark, staring, thoroughgoing, utter, unadulterated