unclutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unclutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unclutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unclutter.

Từ điển Anh Việt

 • unclutter

  * ngoại động từ

  dọn dẹp; sắp đặt

  giải quyết sự tắt nghẽn; thông đường

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unclutter

  rid of obstructions

  Clear your desk

  Synonyms: clear

  Antonyms: clutter