overcast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

overcast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm overcast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của overcast.

Từ điển Anh Việt

 • overcast

  /,ouvə'kɑ:st/

  * ngoại động từ overcast

  làm u ám, phủ mây (bầu trời)

  vắt sổ (khâu)

  quăng (lưới đánh cá, dây câu) quá xa['ouvəkɑ:st]

  * tính từ

  bị phủ đầy, bị che kín

  tối sầm, u ám

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • overcast

  a long whipstitch or overhand stitch overlying an edge to prevent raveling

  Synonyms: overcasting

  a cast that falls beyond the intended spot

  make overcast or cloudy

  Fall weather often overcasts our beaches

  Synonyms: cloud

  Antonyms: clear up

  sew over the edge of with long slanting wide stitches

  sew with an overcast stitch from one section to the next

  overcast books

  Similar:

  cloudiness: the state of the sky when it is covered by clouds

  Synonyms: cloud cover

  cloudiness: gloomy semidarkness caused by cloud cover

  cloud-covered: filled or abounding with clouds

  Synonyms: clouded, sunless