sunless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sunless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sunless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sunless.

Từ điển Anh Việt

  • sunless

    /'sʌnlis/

    * tính từ

    không có mặt trời, không có ánh nắng, tối tăm

Từ điển Anh Anh - Wordnet