thickened nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thickened nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thickened giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thickened.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thickened

  made or having become thick

  thickened bronchial arteries

  made thick in consistency

  flour-thickened gravy

  dust-thickened saliva

  Similar:

  thicken: make thick or thicker

  Thicken the sauce

  inspissate the tar so that it becomes pitch

  Synonyms: inspissate

  Antonyms: thin

  thicken: become thick or thicker

  The sauce thickened

  The egg yolk will inspissate

  Synonyms: inspissate

  Antonyms: thin

  thicken: make viscous or dense

  thicken the sauce by adding flour

  Synonyms: inspissate

  calloused: having calluses; having skin made tough and thick through wear

  calloused skin

  with a workman's callous hands

  Synonyms: callous

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).