calloused nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calloused nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calloused giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calloused.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • calloused

  having calluses; having skin made tough and thick through wear

  calloused skin

  with a workman's callous hands

  Synonyms: callous, thickened

  Similar:

  callous: make insensitive or callous; deaden feelings or morals

  Synonyms: cauterize, cauterise

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).