callous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

callous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm callous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của callous.

Từ điển Anh Việt

 • callous

  /'kæləs/

  * tính từ

  thành chai; có chai (ở tay, chân)

  (nghĩa bóng) nhẫn tâm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • callous

  * kỹ thuật

  y học:

  như chai, cứng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • callous

  make insensitive or callous; deaden feelings or morals

  Synonyms: cauterize, cauterise

  emotionally hardened

  a callous indifference to suffering

  cold-blooded and indurate to public opinion

  Synonyms: indurate, pachydermatous

  Similar:

  calloused: having calluses; having skin made tough and thick through wear

  calloused skin

  with a workman's callous hands

  Synonyms: thickened