inspissate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inspissate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inspissate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inspissate.

Từ điển Anh Việt

 • inspissate

  /in'spiseit/

  * ngoại động từ

  làm dày, làm đặc, cô lại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inspissate

  * kinh tế

  làm đặc lại

  làm dày lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inspissate

  Similar:

  thicken: make viscous or dense

  thicken the sauce by adding flour

  thicken: make thick or thicker

  Thicken the sauce

  inspissate the tar so that it becomes pitch

  Antonyms: thin

  thicken: become thick or thicker

  The sauce thickened

  The egg yolk will inspissate

  Antonyms: thin