thicken nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thicken nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thicken giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thicken.

Từ điển Anh Việt

 • thicken

  /'θikən/

  * ngoại động từ

  làm cho dày, làm cho dày đặc, làm cho sít

  to thicken the stuff: làm cho vải dày lại

  * nội động từ

  trở nên dày

  trở nên đặc

  sẫm lại

  đến nhiều

  dangers thicken: tai hoạ đến nhiều

  trở nên nhiều, trở nên phức tạp

  the plot thickens: tình tiết trở nên phức tạp ly kỳ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thicken

  make thick or thicker

  Thicken the sauce

  inspissate the tar so that it becomes pitch

  Synonyms: inspissate

  Antonyms: thin

  become thick or thicker

  The sauce thickened

  The egg yolk will inspissate

  Synonyms: inspissate

  Antonyms: thin

  make viscous or dense

  thicken the sauce by adding flour

  Synonyms: inspissate