thinker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thinker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thinker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thinker.

Từ điển Anh Việt

 • thinker

  /'θiɳkə/

  * danh từ

  người suy nghĩ

  nhà tư tưởng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thinker

  an important intellectual

  the great minds of the 17th century

  Synonyms: creative thinker, mind

  someone who exercises the mind (usually in an effort to reach a decision)