thing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thing.

Từ điển Anh Việt

 • thing

  /θiɳ/

  * danh từ

  cái, đồ, vật, thứ, thức, điều, sự, việc, món

  expensive things: những thứ đắt tiền

  đồ dùng, dụng cụ

  the things: bộ đồ trà

  đồ đạc, quần áo...

  put your things on and come for a walk: anh hãy mặc quần áo vào rồi đi chơi

  vấn đề, điều, công việc, sự việc, chuyện

  there's another thing I want to ask you about: còn một vấn đề nữa tôi muốn hỏi anh

  that only makes things worse: cái đó chỉ làm cho tình hình xấu hơn, cái đó chỉ làm cho sự việc rắc rối hơn

  you take things too seriously: anh quá quan hoá vấn đề

  the best thing to do is...: điều đó tốt nhất là...

  that is quite a different thing: đó là một việc hoàn toàn khác

  I have a lot of things to do: tôi có một lô công việc phải làm

  người, sinh vật

  poor little thing!: tội nghiệp thằng bé!

  you silly thing!: cậu thật là ngốc

  dumb things: thú vật, súc vật

  (pháp lý) của cải, tài sản

  things personal: động sản

  mẫu, vật mẫu, thứ, kiểu

  it is the newest thing out: đây là kiểu (thứ) mới nhất

  it's quite the thing: thật đúng kiểu, thật đúng mốt

  above all things

  trên hết

  as a general thing

  thường thường, nói chung

  to know a thing or two

  có kinh nghiệm, láu

  to look (feel) quite the thing

  trông ra vẻ (cảm thấy) khoẻ mạnh

  to make a good thing out of something

  kiếm chác được ở cái gì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • thing

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  điều

  thứ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thing

  a special situation

  this thing has got to end

  it is a remarkable thing

  an action

  how could you do such a thing?

  a special abstraction

  a thing of the spirit

  things of the heart

  an artifact

  how does this thing work?

  an event

  a funny thing happened on the way to the...

  a statement regarded as an object

  to say the same thing in other terms

  how can you say such a thing?

  an entity that is not named specifically

  I couldn't tell what the thing was

  any attribute or quality considered as having its own existence

  the thing I like about her is ...

  a special objective

  the thing is to stay in bounds

  a persistent illogical feeling of desire or aversion

  he has a thing about seafood

  she has a thing about him

  a separate and self-contained entity

  Similar:

  matter: a vaguely specified concern

  several matters to attend to

  it is none of your affair

  things are going well

  Synonyms: affair