thin edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thin edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thin edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thin edge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thin edge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mép mỏng