tend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tend.

Từ điển Anh Việt

 • tend

  /tend/

  * ngoại động từ

  trông nom, săn sóc, chăm sóc, chăm nom, giữ gìn

  to tend a patient: chăm sóc người bệnh

  to tend a garden: chăm nom khu vườn

  to tend a machine: trông nom giữ gìn máy móc

  * nội động từ

  (+ on, upon) theo, theo hầu, hầu hạ, phục vụ

  to tend upon someone: phục vụ ai

  quay về, xoay về, hướng về, đi về

  hướng tới, nhắm tới

  all their efforts tend to the same object: tất cả những cố gắng của chúng đều cùng nhằm tới một mục đích

  có khuynh hướng

 • tend

  tiến đến, dẫn đến to t. to the limit (giải tích) tiến tói giới hạn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tend

  * kỹ thuật

  dẫn đến

  điện lạnh:

  hướng tới

  toán & tin:

  tiến đến

  tiến đến, dẫn đến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tend

  have a tendency or disposition to do or be something; be inclined

  She tends to be nervous before her lectures

  These dresses run small

  He inclined to corpulence

  Synonyms: be given, lean, incline, run

  have care of or look after

  She tends to the children

  manage or run

  tend a store