lean concrete mix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lean concrete mix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lean concrete mix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lean concrete mix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lean concrete mix

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hỗn hợp bê tông rỗng (nghèo)