crown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crown.

Từ điển Anh Việt

 • crown

  /kraun/

  * danh từ

  mũ miện; vua, ngôi vua

  to wear the crown: làm vua

  to come to the crown: lên ngôi vua

  vòng hoa, vòng lá (đội trên đầu); (nghĩa bóng) phần thưởng

  the crown of victory: vòng hoa chiến thắng

  đỉnh, ngọn, chóp, chỏm (núi, cây, mũ...)

  đỉnh đầu; đầu

  from crown to toe: từ đầu đến chân

  đỉnh cao nhất, sự tột cùng (của hạnh phúc...)

  đồng curon (tiền Anh, bằng 5 silinh)

  thân răng

  khổ giấy 15 x 20

  Crown prince

  thái tử

  no cross no crown

  (tục ngữ) có khổ rồi mới có sướng; có gian khổ mới có vinh quang

  * ngoại động từ

  đội mũ miện; tôn lên làm vua

  to be crowned [king]: được tôn lên làm vua

  thưởng, ban thưởng, tặng thưởng; mang vinh dự cho

  to be crowned with victory: chiến thắng huy hoàng

  to be crowned with success: thành công rực rỡ

  to be crowned with glory: được hưởng vinh quang

  đặt lên đỉnh, bao quanh ở đỉnh

  the hill is crowned with a wood: đồi có một cánh rừng bao quanh ở đỉnh

  làm cho hoàn hảo

  bịt (răng, bằng vàng, bạc...)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) giáng cho một cú vào đầu (ai)

  (đánh cờ) nâng (một quân cờ đam) len thành con đam

  to crown all

  lại thêm nữa là, cuối cùng lại thêm

  to crown one's misfortunes

  lại khổ thêm nữa là, cuối cùng lại khổ nữa là

  crowned heads

  bọn vua chúa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • crown

  * kinh tế

  bánh vòng

  * kỹ thuật

  bình vành khăn

  chỗ lồi ra

  chóp

  đỉnh

  đỉnh đập

  đỉnh vòm

  độ mặt cong đường

  khổ giấy

  khóa vòm

  làm khum

  sự lồi

  uốn cong

  vành

  vòm

  vòm đường

  vòm lò

  cơ khí & công trình:

  chỗ vồng

  đỉnh chóp

  xây dựng:

  chỏm đầu

  nổi (ở mối hàn)

  mức lồi

  sống đường

  vòm hầm

  ô tô:

  đỉnh, đầu (pittông)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • crown

  the Crown (or the reigning monarch) as the symbol of the power and authority of a monarchy

  the colonies revolted against the Crown

  the part of a tooth above the gum that is covered with enamel

  a wreath or garland worn on the head to signify victory

  an ornamental jeweled headdress signifying sovereignty

  Synonyms: diadem

  the part of a hat (the vertex) that covers the crown of the head

  an English coin worth 5 shillings

  the upper branches and leaves of a tree or other plant

  Synonyms: treetop

  (dentistry) dental appliance consisting of an artificial crown for a broken or decayed tooth

  tomorrow my dentist will fit me for a crown

  Synonyms: crownwork, jacket, jacket crown, cap

  the center of a cambered road

  Synonyms: crest

  invest with regal power; enthrone

  The prince was crowned in Westminster Abbey

  Synonyms: coronate

  be the culminating event

  The speech crowned the meeting

  Synonyms: top

  form the topmost part of

  A weather vane crowns the building

  put an enamel cover on

  crown my teeth

  Similar:

  peak: the top or extreme point of something (usually a mountain or hill)

  the view from the peak was magnificent

  they clambered to the tip of Monadnock

  the region is a few molecules wide at the summit

  Synonyms: crest, top, tip, summit

  pennant: the award given to the champion

  pate: the top of the head

  Synonyms: poll